Тука се содржани кратки информации околу најавувањето на __[{$applicationname}]__. Овој текст е [тука|LoginHelp]. \\
Можете да пронајдете повеќе информации околу безбедноста на JSPWiki на страниците за [документација|http://doc.jspwiki.org/2.8/wiki/Security].

!!  Најава

JSPWiki поддржува повеќе нивоа на __авторизација__ и доверба. Корисниците можат да бидат анонимни, да имаат "едноставни" идентитети со помош на колачиња, да бидат најавени, или да бидат администратори:

|| Статус || Опис || Поздравување на корисникот..
| Анонимен | Корисникот не е најавен, и нема колаче | "Здраво (не сте најавени)"
| Едноставен | Пребарувачот на корисникот содржи колаче со име {{~JSPWikiAssertedName}} | "Здраво, ''корисник'' (не сте најавени)"
| Авторизиран | Корисникот е најавен со корисничко име и лозинка | "Здраво, ''корисник'' (најавен)"

Зависно од поставените сигурносни полиси, корисниците можат (или не мораат) да се најавуваат. 

Кога еден корисник ќе одлучи да се најави - или е приморан за тоа од некоја сигурносна полиса - тој или таа треба да пополнат стандардна веб форма со информации за нивното корисничко име и лозинка. По добивање на овие информации, JSPWiki ќе се обиде да го идентификува корисникот.