Оваа страница ја објаснува синтаксата користена од страна на JSPWiki. За детали околу разликите помеѓу оваа синтакса и онаа на Wikipedia, посетете ја страницата МигрирањеОдMediaWiki.

Table of Contents


Кога ќе сфатите како функционира едиторот, треба да ја прочитате страницата ВикиЕтикети за да научите како да ги искористите новодобиените можности. SandBox-от е одлично место за тестирање.

Брз преглед#

----    = креира хоризонтална линија. Додатни '-' се игнорирани.
\\     = внесува знак за нов лред

[линк]   = креира линк до внатрешна страна со име 'линк'.
[и ова е линк] = креира линк до внатрешна страна со име
       'ИОваЕЛинк' но го прикажува линкот со празни места.
[пример|линк] = креира линк до внатрешна страна со име
       'линк', но го прикажува текстот 'пример' наместо
       да прикажува 'линк'.
~НемаЛинк  = оневозможува креирање на линк за збор во CamelCase.
[1]    = креира референца до фуснота со број 1.
[#1]    = маркира фуснота со број 1.
[[линк]   = креира текст '[линк]'.

!наслов  = мал наслов со текст 'наслов'
!!наслов = среден наслов со текст 'наслов'
!!!наслов = голем наслов со текст 'наслов'

''текст''  = прикажува 'текст' со наведнати букви.
__текст__  = прикажува 'текст' со здебелени букви.
{{текст}}  = прикажува 'текст' во фонт со еднаква ширина на буквите.
[текст|]  = прикажува 'текст' со подвлечени букви (глупав линк)
* текст   = креира член на листа од точки со содржина 'текст'
# текст   = креира член на нумерирана листа со содржина 'текст'
;term:ex  = креира дефиниција за 'term' со објаснување 'ex'

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 20-Aug-2015 17:35 by UnknownAuthor