Остаток

За дадени два цели броја А и B, A модул B го означува остатокот кој се добива при делење на A со B. На пример, броевите 7, 14, 27 и 38 стануваат 1, 2, 0 и 2, по модул 3. Напишете програма која вчитува 10 цели броеви, и печати колку различни броеви се прочитани, доколку броевите се сметаат по модул 42.Влез

Влезот ќе содржи 10 цели ненегативни броеви, помали од 1000, по еден во ред.Излез

Излезот се состои од еден ред во кој треба да отпечатите колку различни броеви (по модул 42) се прочитани од влезната датотека.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
39 
40 
41 
42 
43 
44 
82 
83 
84 
85
излез
6


 Submit your code