Множење

Откако ги научил да собираат и одземаат броеви, како и да решаваат покомплицирани математички изрази кои содржат, дури и, загради, сега Мендо ги учи малите мечиња да множат цели броеви.

Конкретно, Мендо им ја дал на мечињата следнава задача: "Користејќи точно N цифри (различни од 0) кои ви се дадени на располагање, создадете два броја A и B така што нивниот производ (A*B) е максимален (најголем можен)". На пример, за цифрите 3, 3 и 4, најголемиот можен производ е 33*4 = 132.

Помогнете му на Мендо, кој сега е премногу зафатен со организација на Македонската Олимпијада по информатика, и напишете програма која ќе го отпечати максималниот можен производ. Така, Мендо ќе може да провери дали мечињата навистина ја решиле точно задачата.Влез

Во првиот и единствен ред се запишани точно 9 цели броеви (0 <= Di <= 1000), кои го означуваат бројот на единици (1), двојки (2), тројки, ..., осмици (8) и деветки (9) кои им се дадени на располагање на мечињата како цифри од кои треба да ги состават броевите A и B. Ќе има најмалку 2, а најмногу 1000 цифри (2 <= D1+D2+...+Dn <= 1000).

Забелешка: Во тест случаи кои вредат најмалку 30% од поените, вкупниот број на цифри ќе биде број помал или еднаков на 16, и резултатот ќе биде цел број помал од 2^61.Излез

Излезот се состои од еден ред во кој треба да ја отпечатите максималната можна вредност на изразот A*B.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
0 0 2 1 0 0 0 0 0
излез
132


влез
0 2 0 2 0 0 0 0 0


излез
1764


влез
1 2 1 1 1 0 0 2 0


излез
71849072


Објаснување за првиот пример: 33*4 = 132

Објаснување за вториот пример: 42*42 = 1764

Објаснување за третиот пример: 8432 * 8521 = 71849072 Submit your code