Електрични светилки

Весна има N електрични светилки. Светилките се означени со број од 1 до N. Секоја светилка може да е или вклучена или исклучена.

На почетокот некои од светилките светат, а Весна сака сите светилки да се исклучени. На располагање има N прекинувачи.

Прекинувачите исто така се означени со број од 1 до N. Секој прекинувач i ја менува состојбата на светилката i, но и на сите останати кои се означени со број кој е делив со i. (Пример: прекинувачот 3 ја менува состојбата на светилката 3, но и на 6, 9, итн.). Менување на состојба значи: ако е вклучена ја исклучува, а ако е исклучена ја вклучува.

Вас ви е дадена моменталната состојба на светилките како низа со N знаци каде i-тиот знак ја опишува состојбата на i-тата светилка. („Y“ – светилката е вклучена, „N“ – светилката е исклучена).

Најдете го минималниот број на прекинувачи што Весна треба да ги притисне за да ги исклучи сите светилки.Влез

Стринг на состојби со должина N (1 <= N <= 1000). Притоа, i-тиот знак ја опишува состојбата на i-тата светилка. („Y“ – светилката е вклучена, „N“ – светилката е исклучена).Излез

Минимален број на прекинувачи кои Весна треба да ги притисне за да ги исклучи сите светилки.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
YYYYYY
излез
1


влез
YNYNYNYNY


излез
2


влез
NNNNNNNNNNNN


излез
0


Објаснување за првиот тест пример: Доколку Весна го притисне првиот прекинувач ќе се исклучат сите светилки.

Објаснување за вториот тест пример: Не може да се исклучат со еден прекинувач, но може со два. Една можност е прво да се притисне вториот прекинувач и тогаш сите светилки ќе бидат вклучени, а потоа да се притисне првиот и тогаш сите светилки е бидат исклучени.

Објаснување за третиот тест пример: Светилките се веќе исклучени. Submit your code