Домино

Играта Доминатор се игра со комплетен пакет од плочки наречени домина. Секое домино се состои од 2 полиња на кои има по неколку точки (можеби и ниедна).

Бројот на точки на секое поле го опишува конкретното домино. Значи, може да имаме домина „2-3“, „2-0“, „4-3“ итн. Притоа, бидејќи домината може да се ротираат без ограничувања, доминото „4-3“ е всушност исто домино со доминото „3-4“. Бројот на точки на секое поле може да оди до N, каде N ја утврдува големината на пакетот. Комплетен пакет од домина со големина N ги содржи сите можни домина кои на секое од своите 2 полиња имаат по најмногу N точки. Во комплетен пакет не постојат дупликат домина.

На пример, комплетен пакет со големина 6 има вкупно 28 плочки - домина:


На овие 28 домина има 168 точки. Напишете програма која ќе го одреди вкупниот број на точки на сите домина од комплетен пакет со големина N.Влез

Во еден ред е дaден бројот N (1 ≤ N ≤ 1 000), големината на даден комплетен пакет.Излез

Отпечатете го вкупниот број на точки на сите домина од комплетен пакет со големина N.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
2
излез
12


влез
3


излез
30


влез
6


излез
168


Објаснување за вториот пример: Комплетниот пакет со големина 3 ги содржи следните домина: [0|0], [0|1], [0|2], [0|3], [1|1], [1|2], [1|3], [2|2], [2|3] и [3|3]. Submit your code