Јапонски автопат

Ако сте ја виделе на географска карта, знаете дека Јапонија е „долга“ и „тенка“ земја. Едно време имало само еден долг автопат кој се протегал низ М градови (да речеме обележани со броевите од 1 до M, по редослед како што се наоѓале на автопатот).
На автопатот се изградени N патарини, кои се наоѓаат на патната траса помеѓу одредени градови. Секоја патарина води евиденција колку точно автомобили поминале низ неа во насоката од 1 кон М во текот на еден ден. Ако го знаете овој податок за сите N патарини за денот 11-ти март, пресметајте колку најмалку различни автомобили возеле по тој автопат, тој ден, во насоката од 1 кон М.

Забелешка: Претпоставуваме дека нема таков автомобил кој правел „кругови“, односно одел од А кон В, па се враќал кон А, па после пак одел кон В, т.е. ниту еден автомобил не ја поминал истата патарина по два пати.Влез

Во првиот ред се запишани целите броеви N (1 ≤ N ≤ 100 000) и M (N < M ≤ 1 000 000 000).
Секој од следните N редови содржи по два броја Pi (1 ≤ Pi < M) и Ci (1 ≤ Ci ≤ 1 000 000 000), кои ја претставуваат позицијата на i-тата патарина и бројот на автомобили кои поминале низ i-тата патарина, соодветно (1 ≤ i ≤ N). Велиме дека позицијата на патарината е Pi ако патарината се наоѓа меѓу градот обележан со Pi и градот обележан со Pi+1. Да забележиме дека меѓу два соседни града има најмногу една патарина.

Бодување: За 15% од поените ќе важи: N ≤ 2.
За дополнителни 35% од поените ќе важи: N ≤ 1 000 и Ci ≤ 1 000 ( 1 ≤ i ≤ N) .Излез

Во единствениот ред од излезот отпечатете колку најмалку различни автомобили возеле по автопатот.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
3 4
3 1
1 1
2 3
излез
3


влез
2 3
1 18
2 15


излез
18


влез
3 6
4 2
5 3
2 4


излез
5


Објаснување за првиот пример: Најмалку 3 автомобили возеле на автопатот. Една можност да се објасни ваков случај е: еден автомобил возел од 1-виот до 4-тиот град (поминал на сите три патарини), а другите два возеле од 2-риот до 3-тиот град (поминале само на патарината со позиција 2). Submit your code