Компјутери

Годинава, натпреварувачите во еден регион беа сместени во дооолга просторија во која компјутерите се наредени во една долга редица.
Во тој регион доаѓаат ученици од 3 града (да ги именуваме А, В и С). Бројот на компјутери во редицата е точно колку што има пријавени натпреварувачи. Нумерирањето на компјутерите започнува со 1 (па, 2, 3...). Се разбира, по правило не треба да има натпреварувачи од истиот град распределени за седење на два соседни компјутера. Затоа, пред почетокот на натпреварот, секој компјутер се означува со А, В или С (соодветно за градот), а потоа учениците од соодветниот град си седнуваат на некој од компјутерите доделен за нивниот град.

Боки и Бојана треба да ги распределат компјутерите по градови. Дошол Боки и листовите со ознака за градот А ги распределил на дел од компјутерите (се разбира, според правилото за несоседност).
Сега доаѓа Бојана, со листовите за градовите B и С. Помогнете и на Бојана да ги распредели и овие листови според погорното правило, без да ги поместува веќе поставените листови за градот А.Влез

Во првиот ред се запишани броевите А, В и С – бројот на натпреварувачи од соодветниот град (3 ≤ A + B + C ≤ 10000, 1 ≤ A, 1 ≤ B, 1 ≤ C).
Во следниот ред, одделени со празно место, се наоѓаат точно А броеви, подредени во растечки редослед – броевите на компјутерите кои се означени со листови за градот А.Излез

На излез во еден ред отпечатете распределба која се состои од големите букви А, В и С (на латиница) која одговара на правилото од задачата. Меѓу буквите не треба да има празни места.
Ако има повеќе решенија, треба да се отпечати тоа кое е најмало според лексикографски редослед.
Ако таков редослед не постои, отпечатете −1.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
3 2 2 
2 5 7
излез
BABCACА


влез
2 5 1 
1 4


излез
-1


Објаснување за првиот тест пример: Има 3 натпреварувачи од градот А и по 2 од градовите В и С. Боки ги распределил листовите со ознака за градот А на компјутерите со редни броеви 2, 5 и 7. Неколку можни распределби кои одговараат на правилото од задачата се: BABCACА, CACBABА, CABCABА, BACBACА. Најмалото според лексикографски редослед е : BABCACА. Submit your code