WikiNames се традиционално напишани со ~InterCapping, исто познато како ~CamelCase (започнува со голема буква, и содржи барем уште една голема буква во името на линкот). Ова го прави креирањето на внатрешни линкови многу едноставно.

Но, во ова WikiWiki, внатрешните линкови се напишани според [линк|link] нотацијата, како што понекогаш се заменува и оригиналниот ~InterCapping стил на пишување линкови. Имињата сеуште се дел од WikiWiki стандардот, доколку погледате во URL-то на врвот.

Имињата се споени, на пр. [Ова е линк] станува [ОваЕЛинк]. Но, долните црти и точките се зачувуваат, па може да имаме линк како овој: [Ова_е_линк], или [Ова.е.линк]. Сите не-алфанумерички карактери со исклучок на '_' и '.' се бришат (т.е., сите карактери кои не се букви или бројки), така што [John's page] станува [JohnsPage]. Ова овозможува да се пишуваат нормални реченици кои подоцна се претвораат во линкови, како во случајот на Wiki етикети.

Името на викито не може да биде бројка. Нумеричките вредности се користат за фусноти.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 20-Aug-2015 17:35 by UnknownAuthor