Средна цифра

Направете програма која ќе ја најде средната цифра на даден троцифрен цел број K.

На пример, кај бројот 123 средната цифра е 2, кај бројот 311 средната цифра е 1, додека кај 759 средната цифра е 5.Влез

Во првиот ред се наоѓа троцифрениот број K (100 <= K <= 999).Излез

Излезот се состои од еден ред во кој треба да ја отпечатите средната цифра на дадениот број.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
123
излез
2


влез
312


излез
1


 Submit your code