Learn programming...

The C++ programming language
 NameSourceActivity
1.Вовед. Структурирано програмирањеlecture
2.Бинарен броен системlecture
3.Типови на програмски јазициlecture
4.Креирање на вашата прва програмаlecture
5.Анализа на првата програмаlecture
6.Здравововед '12task
 
7.Податочни типови. Променливиlecture
8.Читање и печатење на податоциlecture
9.Оператори - прв делlecture
10.Квадрат и кубоператориtask
11.Математикаоператориtask
12.Средна цифраоператориtask
 
13.Оператори - втор делlecture
14.Условно извршување (if-else, switch)lecture
15.Парностусловиtask
16.Триаголникусловиtask
17.Подредувањеусловиtask
18.Тетраткаелектронски '11task
19.Точкаелектронски '11task
 
20.Циклуси (while, do-while, for)lecture
21.Факториелциклусиtask
22.Збир до Nциклусиtask
23.Број на цифрициклусиtask
24.Содржателциклусиtask
25.Факторизацијаелектронски '10task
 
26.Низи. Повеќедимензионални низиlecture
27.Структури на податоци. Сопствени типовиlecture
28.Функции - прв делlecture
29.Спратовиелектронски '09task
30.Часовникелектронски '11task
31.Роденденрегионален '10task
32.Е-поракирегионален '11task
 
33.Покажувачи. Алоцирање на меморијаlecture
34.Функции - втор делlecture
35.Датотеки. Справување со грешкиlecture
36.Семејни врскиелектронски '11task
37.Желкаелектронски '11task
38.Шахелектронски '11task
39.Коцкидржавен '11task
 
40.Алгоритми. Споредба на алгоритмиlecture
41.Стандардна библиотека на шаблони - прв делlecture
42.Стандардна библиотека на шаблони - втор делlecture
43.Грешки на кои треба да внимаватеlecture
44.Чоколадозелена карта '11task
45.Комисијарегионален '12task
46.Книгирегионален '09task
47.Поплаварегионален '11task

Next: Learn about algorithms!