Две цифри

Направете програма која ќе го најде збирот на средните цифри на два троцифрени природни броеви K и L.Влез

Во првиот ред се наоѓаат двата троцифрени броеви K и L (100 <= K, L <= 999). Броевите се одделени со еден знак за празно место.Излез

Излезот се состои од еден ред во кој треба да го отпечатите збирот на средните цифри на броевите.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
123 345
излез
6


влез
312 623


излез
3


 Submit your code