Триаголник

За внесени три цели броеви a, b и c да се провери дали истите може да бидат страни на триаголник.



Влез

Во првиот ред се наоѓаат броевите a, b и c (1 <= a, b, c <= 30). Броевите се одделени со еден знак за празно место.



Излез

Излезот се состои од еден ред во кој треба да отпечатите "DA" (со големи букви, без наводниците) доколку броевите може да бидат страни на триаголник, или "NE" доколку броевите не може да бидат страни на триаголник.



Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytes



Примери


влез
2 3 4
излез
DA


влез
3 4 8


излез
NE


влез
3 4 7


излез
NE


 Submit your code