Парност

Да се провери дали внесениот број N е парен или непарен.



Влез

Во првиот ред се наоѓа природниот број N (1 <= N <= 30000).



Излез

Излезот се состои од еден ред во кој треба се испише "PAREN" (со големи букви, без наводниците) доколку бројот е парен или да се испише "NEPAREN" доколку бројот е непарен.



Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytes



Примери


влез
22
излез
PAREN


влез
3


излез
NEPAREN


 Submit your code