Подредување

Напишете програма која ќе прочита три цели броја a, b, и c, истите ќе ги подреди по големина (во растечки редослед), и потоа ќе ја отпечати подредената листа.Влез

Во првиот ред се наоѓаат броевите a, b и c (0 <= a, b, c <= 500). Броевите се одделени со еден знак за празно место.Излез

Излезот се состои од еден ред во кој треба да се наоѓаат броевите a, b и c, подредени во растечки редослед.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
2 4 3
излез
2 3 4


влез
6 2 1


излез
1 2 6


 Submit your code