Линеарна равенка

Дадена е линеарна равенка:
       a*x + b = 0

Потребно е да се провери какво решение има равенката:
     aко има само едно решение да се испечати истото
     доколку нема решение да се испише – "nema resenie"
     доколку има бесконечно многу решенија да се испише – "ima beskonecno resenija"Влез

Во првиот ред се наоѓаат целите броеви а и b (-20 <= a, b <= 20), кои се параметрите на линеарната равенка. Броевите се одделени со еден знак за празно место.Излез

Излезот се состои од еден ред во кој треба да го отпечатите одговорот - решението или коментар согласно упатството од задачата. Коментарите треба да ги отпечатите со мали букви (како што е дадено погоре, само без наводници).

Тест случаите ќе бидат направени така да, доколку равенката има едно решение, тоа ќе биде цел број.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
2 6
излез
-3


влез
0 3


излез
nema resenie


 Submit your code