Букви

Да се провери дали внесена буква од тастатура е мала или голема.

Доколку е мала буква да се отпечати резултатот "MALA" (со големи букви, без наводници), а доколку е голема буква да се отпечати резултатот "GOLEMA". Доколку не е внесена буква туку некој друг знак да се отпечати "GRESKA".Влез

Во првиот ред се наоѓа еден знак T, за која треба да се провери дали е мала буква ('a'-'z'), голема буква ('A'-'Z') или специјален знак ('!', '@', '#', '$', '%', '^', '*'). T ќе биде еден од специјалните знаци дадени претходно, или мала или голема буква од абецедата.Излез

Излезот се состои од еден ред во кој треба да го отпечатите резултатот, согласно упатството прикажано погоре.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
a
излез
MALA


влез
T


излез
GOLEMA


 Submit your code