Месеци

Да се определи бројот на денови во месецот. Месеците се внесуваат според редниот број во годината. Претпоставуваме дека годината не е престапна (февруари има 28 денови).Влез

Во првиот ред се наоѓа природниот број M (1 <= M <= 12), кој го означува редниот број на месецот во годината.Излез

Излезот се состои од еден ред во кој треба да го отпечатите бројот на денови на внесениот месец.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
1
излез
31


влез
6


излез
30


Објаснување за првиот тест пример: Јануари има 31 ден.
Објаснување за вториот тест пример: Јуни има 30 денови. Submit your code