Збир до N

Да се пресмета збирот на првите N природни броеви:
     1+2+3+...+N

На пример, за N=4 треба да отпечатите 10 (1+2+3+4=10).Влез

Во првиот ред се наоѓа природниот број N (1 <= N <= 130).Излез

Излезот се состои од еден ред во кој треба да ја отпечатите сумата на броевите.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
4
излез
10


влез
23


излез
276


 Submit your code