Збир на броеви

Да се пресмета збирот на N цели броеви кои се внесуваат од тастатура (последователно, еден по друг).Влез

Во првиот ред се наоѓа природниот број N (1 <= N <= 10).

Во наредните N редови се наоѓа по еден цел број Xi (-1000 <= Xi <= 1000) кој треба да се додаде на збирот.Излез

Излезот се состои од еден ред во кој треба да ја отпечатите сумата на внесените броеви.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
4
1
2
4
5
излез
12


влез
3
25
25
50


излез
100


 Submit your code