Збир со чекор 3

Да се пресмета збирот на K природни броеви согласно следниот израз:
       1+4+7+10+...+N (каде од 1 до N има точно K броеви)

На пример, за K=3 треба да се отпечати 12 (1+4+7=12), додека за K=6 треба да се отпечати 51 (1+4+7+10+13+16=51).Влез

Во првиот ред се наоѓа природниот број K (1 <= K <= 100).Излез

Излезот се состои од еден ред во кој треба да ја отпечатите сумата на броевите.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
3
излез
12


влез
6


излез
51


 Submit your code