Фибоначиеви броеви

Да се испечатат сите Фибоначиеви броеви помали или еднакви на природниот број N.

Првите неколку Фибоначиеви броеви се: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... Притоа, секој број е збир од претходните два броја (2=1+1, 3=2+1, 5=3+2, итн). Првите два броја се 1.Влез

Во првиот ред се наоѓа природниот број N (2 <= N <= 1000).Излез

Излезот се состои од неколку редови во кои треба да ги отпечатите Фибоначиевите броеви помали или еднакви на бројот N (секој во свој ред).Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
3
излез
1
1
2
3


влез
6


излез
1
1
2
3
5


 Submit your code