Факториел

Во математиката, факториел на позитивен цел број N (се означува со N!) претставува производ на сите природни броеви помали или еднакви на N. На пример,
       5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120

Вредноста на 0! е 1.Влез

Во првиот ред се наоѓа природниот број N (0 <= N <= 10) за кој ќе пресметуваме факториел.Излез

Излезот се состои од еден ред во кој треба да го отпечатите резултатот N!.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
2
излез
2


влез
3


излез
6


 Submit your code