Број на цифри

За даден број N, да се определи неговиот број на цифри.



Влез

Во првиот ред се наоѓа природниот број N (0 <= N <= 30000) за кој треба да го пресметаме бројот на цифри.



Излез

Излезот се состои од еден ред во кој треба да го отпечатите бројот на цифри на N.



Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytes



Примери


влез
2
излез
1


влез
123


излез
3


 Submit your code