Содржател

Да се најде НЗС (најмал заеднички содржател) за внесени два природни броеви M и N.Влез

Во првиот ред се наоѓаат природните броеви M и N (1 <= M, N <= 500). Броевите се одделени со еден знак за празно место.Излез

Излезот се состои од еден ред во кој треба да го отпечатите пресметаниот НЗС.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
2 3
излез
6


влез
6 2


излез
6


Дефиниција: НЗС на два броја M и N претставува најмалиот цел позитивен број кој е делив и со M и со N. Submit your code