Фибоначи

Фибоначиевите броеви се дефинирани преку следниве формули:
   F1 = F2 = 1
   Fn = Fn-1 + Fn-2

Првите неколку фибоначиеви броеви се: 1,1,2,3,5,8,13,21, итн... Напишете програма која од стандарден влез ќе прочита два цели броја P и K, и на стандарден излез ќе отпечати колку фибоначиеви броеви се наоѓаат помеѓу P и K.Влез

Во првиот и единствен ред се запишани два цели броја P и K (2 <= P <= K <= 20000), кои ги означуваат границите на опсегот [P, К].Излез

На стандарден излез отпечатете колку фибоначиеви броеви се наоѓаат помеѓу P и K (вклучувајќи ги и P и К).Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
2 5
излез
3


 Submit your code