Барок

Скопје изобилува со многу интересни туристички атракции. Конкретно, за целите на оваа задача, ќе претпоставиме дека градот е поделен на W*L полиња (квадратчиња) со еднаква големина, распоредени на територија со должина L и ширина W. Во секое квадратче се наоѓа по точно една градба (куќа или зграда).

Во некои од полињата се наоѓаат градби кои се направени во барокен стил. Интересно, на жителите на градот толку многу им се допаѓа овој стил што, кога ќе забележат барокна градба во некое поле кое е соседно со полето во кое живеат, и тие веднаш одлучуваат да ги претворат нивните градби во истиот стил (и тоа го спроведуваат до наредниот месец). За две полиња велиме дека се соседни доколку тие делат заедничка страна (хоризонтално или вертикално). На следната слика е претставено како се врши претворањето на градбите во барокен стил:

????X ??XXX ?XXXX ??X?? ?XXXX XXXXX ????? ??X?? ?XXXX

На почеток, само 2 градби се во барокен стил (X). По еден месец, дури 8 градби ќе бидат во барокен стил. По само два месеца, 13 градби ќе бидат во барок. По три месеца, сите градби во градот ќе бидат во барокен стил.

Напишете програма која ќе пресмета колку месеци треба да поминат, за најмалку N градби во градот да бидат во барокен стил.Влез

Во првата линија се запишани два цели броја L и W (1 <= L, W <= 1000), кои ја означуваат должината и ширината на градот.

Во втората линија е запишан еден цел број N (1 <= N <= W*L), кој го означува бараниот број на градби во барокен стил (според описот на задачата даден погоре).

Во третата линија е запишан еден цел број B (1 <= B <= 1000), кој го означува бројот на градби кои се иницијално во барокен стил. Во секоја од следните B линии се запишани по два цели броја Ri и Ci (1 <= Ri <= L, 1 <= Ci <= W), кои ги означуваат полињата кои содржат барокни градби.Излез

Отпечатете го бараниот број на месеци.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
3 5
7
2
1 5
2 3
излез
1


Објаснување за првиот пример: Потребно е да помине само 1 месец, за најмалку N=7 градби во градот да бидат во барокен стил. Должината и ширината на градот, како и градбите кои иницијално се во барокен стил, соодветствуваат на примерот прикажан во текстот на задачата. Submit your code