Палиндроми

Откако ги научил како да ги вршат основните математички операции, Мендо решил на малите мечиња да им даде нова интересна задача за решавање. Во спротивно, доколку немаат што да вежбаат и решаваат, мечињата поминуваат многу време на Facebook и Twitter, како и на читање вести поврзани со претстојните парламентарни избори, што нормално не е добро за нив.

За новата задача, Мендо најпрвин им објаснил на мечињата дека еден број е палиндром, доколку тој се чита исто од напред и од назад. На пример, 1, 22, 232, 3443 и 40104 се палиндроми, додека 30, 27 и 191911 не се. Потоа, Мендо им ја дал следната задача: "Даден ви е одреден број S. На овој број, можете да му го додадете кој било палиндром поголем или еднаков на 2, а помал од S. Со тоа ќе добиете некој број S2. Истото сега може да се повтори за S2, за да се добие следен број S3, итн... Прашањето е, колку најмалку операции се потребни за да, од почетниот број S, дојдеме до број E?"

За да ја илустрираме задачата на конкретен пример, нека S=7 и Е=53. Најпрвин, на S можеме да му го додадеме палиндромот 5. Тогаш, ќе го добиеме бројот S2=7+5=12. Сега, можеме да го додадеме палиндромот 11, и да добиеме број S3=12+11=23. Тука, го додаваме палиндромот 22, и добиваме S4=23+22=45. На крај, додаваме 8 и добиваме Е=45+8=53. На овој начин, со 4 операции (7->12->23->45->53), дојдовме од S=7 до E=53.Влез

Во првата и единствена линија се запишани два цели броја S и E (3 <= S < E <= 99999), кои ги означуваат почетниот и крајниот број, соодветно.Излез

Отпечатете го бараниот минимален број на операции. Тест случаите ќе бидат направени така што секогаш ќе постои начин да се стигне од S до E.Ограничувања

Временско ограничување: 2 seconds
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
7 53
излез
4


влез
101 233


излез
2


 Submit your code