T

Давид ja обожава серијата Т. Дома ги има сите N епизоди од оваа серија (секоја од кои е именувана со име кое започнува со буквата Т). Тој ги има изгледано сите епизоди, но кога има слободно време сака да изгледа уште еднаш дел од серијата. Се разбира, иако не мора да почне од првата епизода или да заврши со последната, тој сака да изгледа континуиран дел, односно да изгледа неколку последователни епизоди.

Денес, Давид има М минути слободно време. Ако знаеме колку минути трае секоја од N-те епизоди (Аi минути трае i-тата), определете колку најмногу епизоди може Давид целосно да изгледа.

Забелешка: Давид може да избере од која епизода ќе започне со гледање. Тој продолжува со гледање се додека има слободно време или не ја изгледа последната (N-та) епизода.Влез

Во првиот ред се дадени два броја N и М (1 ≤ N ≤ 100 000, 1 ≤ М ≤ 1 000 000 000) кои го означуваат бројот на епизоди, и слободните минути кои Давид ги има за гледање.
Во вториот ред се дадени N цели броеви: А1, А2, ... АN (1 ≤ Аi ≤ 10 000), кои го означуваат времето на траење на i-тата епизода.

Забелешка: За 50% од поените 1 ≤ N ≤ 1 000.Излез

Отпечатете еден цел број: бројот на најмногу епизоди кои Давид може целосно да ги изгледа.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
4 65
23 21 22 21
излез
3


влез
6 50
12 13 14 12 11 11


излез
4


Објаснување за првиот тест пример: Ако Давид почне да гледа од втората епизода, тој може да ги изгледа 2рата, 3тата и 4тата епизода. Да забележиме дека Давид не може да ги изгледа сите 4 епизоди за 65 минути.

Објаснување за вториот тест пример: Давид може да изгледа најмногу 4 епизоди. Тој може да почне да гледа или од втората или од третата епизода за да изгледа 4 епизоди за 50 минути. Submit your code