Среќни броеви

Цифрите 4 и 7 се среќни броеви, додека пак останатите цифри се несреќни. Еден цел број е среќен ако во својот децимален запис содржи единствено среќни цифри. Сакаме да го најдеме K-тиот среќен позитивен цел број.Влез

Првата и единствена линија од влезот содржи позитивен цел број К, 1 ≤ K ≤ 1000000000.Излез

Првата и единствена линија од излезот мора да го содржи К-тиот среќен позитивен цел број.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
1
излез
4


влез
2


излез
7


влез
3


излез
44


 Submit your code