Точка

Дадени се координатите px, py на долното лево теме на правоаголник со страни паралелни со координатните оски. Должините на страните на правоаголникот се a и b, каде a е должината на страната паралелна со x-оската (апцисата), додека b e должината на страната паралелна со y-оската (ординатата).


Напишете програма која од стандарден влез ќе ги прочита координатите на долното лево теме на правоаголникот px, py, должините на неговите страни a и b и координатите tx и ty на произволна точка од рамнината, и на стандарден излез (екран) ќе отпечати:

   "strana" - доколку точката (tx, ty) лежи на некоја од страните на правоаголникот, или на едно од неговите темиња
   "vnatre" - доколку точката (tx, ty) е внатре во правоаголникот
   "nadvor" - доколку точката (tx, ty) е надвор од правоаголникотВлез

Во првиот ред се запишани 4 цели броеви px, py (0 ≤ px, py ≤ 1000), a и b (1 ≤ a, b ≤ 1000), по тој редослед.

Во вториот ред се запишани координатите на точката T - tx, ty (0 ≤ tx, ty ≤ 1000).Излез

На стандарден излез отпечатете "strana", "vnatre" или "nadvor" (без наводниците), соодветно.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
1 2 3 2
4 1
излез
nadvor


влез
0 0 3 3
2 2


излез
vnatre


влез
1 1 1 1
1 1


излез
strana


Првиот тест пример соодветствува на примерот од сликата. Submit your code