Семејни врски

Горан има 25 години. Татко му има 52 години, а неговата баба има 77(=25+52) години. Ваква интересна ситуација се случува и во други фамилии, само за различни членови во семејството.

Нека ги знаеме годините (двоцифрен број) на најмладиот член од една ваква 3-ка членови на некоја фамилија. Вашата програма треба да ги открие годините на најстариот член.Влез

Од стандарден влез се чита еден цел број N (11 ≤ N ≤ 69), кој ги претставува годините на најмладиот член на фамилијата. Притоа, за двоцифрениот број N важи дека цифрата на десетките е помала или еднаква на цифрата на единиците.Излез

На стандарден излез, отпечатете ги годините на најстариот член.Ограничувања

Временско ограничување: 1 second
Мемориско ограничување: 64 megabytesПримери


влез
25
излез
77


влез
46


излез
110


 Submit your code