Тука се содржани кратки информации околу најавувањето на MendoWiki. Овој текст е тука.
Можете да пронајдете повеќе информации околу безбедноста на JSPWiki на страниците за документација.

Најава#

JSPWiki поддржува повеќе нивоа на авторизација и доверба. Корисниците можат да бидат анонимни, да имаат "едноставни" идентитети со помош на колачиња, да бидат најавени, или да бидат администратори:

Статус Опис Поздравување на корисникот..
Анонимен Корисникот не е најавен, и нема колаче "Здраво (не сте најавени)"
Едноставен Пребарувачот на корисникот содржи колаче со име ~JSPWikiAssertedName "Здраво, корисник (не сте најавени)"
Авторизиран Корисникот е најавен со корисничко име и лозинка "Здраво, корисник (најавен)"

Зависно од поставените сигурносни полиси, корисниците можат (или не мораат) да се најавуваат.

Кога еден корисник ќе одлучи да се најави - или е приморан за тоа од некоја сигурносна полиса - тој или таа треба да пополнат стандардна веб форма со информации за нивното корисничко име и лозинка. По добивање на овие информации, JSPWiki ќе се обиде да го идентификува корисникот.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 20-Aug-2015 17:35 by UnknownAuthor